Oppimisen ja osaamisen arviointi

Tervetuloa oppimisen ja ohjaamisen arviointi teeman pariin!

Arviointia pidetään yhtenä haastavimmista ja  asiantuntijuutta edellyttävistä opetustyön osa-alueista. Arviointia tehtäessä opettajan on oltava tietoinen omasta ihmis- ja oppimiskäsityksestään, jotka vaikuttavat suhtautumisena arviointitehtäviin eri tilanteissa.

Tavoittelemme yksilöllistä ja yhteisöllistä ymmärrystä teemasta, alla lueteltuihin arviointikriteereihin tukeutuen.

Arviointikriteerit:

  • Opettajaopiskelija tuntee oppijoiden oppimisen ja osaamisen monipuolisia arviointimenetelmiä ja -käytänteitä.
  • Hän tuntee harjoitteluoppilaitoksen koulutusasteen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteita.
  • Hän tuntee oppijoiden itsearviointitaitojen kehittämisen menetelmiä.
  • Hän ottaa arviointia suunnitellessaan huomioon opiskelijan osaamisen tunnistamisen, tunnustamisen ja arvioinnin erilaiset menetelmät.

 

Teemaa käsittelevät linkit ja lähteet:

OKM – Ammatillisen tutkinnon suorittaneet jatko-opintoihin todistusten perusteella, kevät 2017. Tutustu myös sivun alareunassa olevaan julkaisuun Valmiina valintoihin II.  http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyoryhma-ammatillisen-tutkinnon-suorittaneet-jatko-opintoihin-todistusten-perusteella

OKM – Tutkintojen eurooppalainen viitekehys, kevät 2017. http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tutkinnoille-ja-muille-osaamiskokonaisuuksille-eurooppalaisen-mallin-mukainen-viitekehys

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ammattikorkeakoulussa -hanke. http://www.tunnistaosaaminen.fi/

Kirjallisuus:

Atjonen, P. 2015. Kehittävä arviointi kasvatusalalla. Joensuu: Kirjokansi.

Räisänen, A. 2013. Oppimisen arvioinnin kontekstit ja käytännöt. Helsinki: OPH. Saatavilla e-julkaisuna http://www.oph.fi/julkaisut/2013/oppimisen_arvioinnin_kontekstit_ja_kaytannot

 

Teeman eteneminen:

13.10.2017 Mennessä avataan koulutusastekohtainen, orientoiva ennakkotehtävä.

Orientoivat tehtävät sisältävät yksilö- ja opintopiirissä toteutettavan osion. Yksilö- ja opintopiiritehtävät palautetaan sähköpostiini. Kukin valitsee ammatillinen tai amk- tehtävän sen mukaan kummalla koulutusasteella toimii, tai aikoo toimia opettajana. Lisää ohjeita tehtävänannoissa.

Ammatillinen koulutus

AMK

7.11.2017 Lähipäivä, jossa yhteistoiminnallisesti käsittelemme arviointikäytänteitä eri koulutusasteilla.

15.11.2017 Reflektio teemasta, joka kirjoitetaan oppimispäiväkirjaan.

 

7.11.2017 Lähipäivän ohjelma:

9:00 -9:30                                 Kuulumisia / yleistä palautetta kirjoitelmista.

9:30- 11:45                               Vertaisarviointitehtävien esittelyt (Puolivälissä kipaistaan                                                           kahvilla)

11:45- 12:45                             Lounas

12:45 – 13:25                           Keijo puhuu arvioinnista

13:25-13:45                              Kahvia

13:45 – 14:45                            Koulutusastekohtaista arvioinnin käytänteiden                                                                             kehittelyä  ja palautteen antamisen harjoituksia.

14:45-15:00                              Missä ollaan nyt, ja mitä jäi ”kotiin” vietäväksi?