Oma ammatillinen opettajaosaaminen

 • Arviointikriteerit

  • Opettajaopiskelija asettaa henkilökohtaisia kehittymistavoitteita ammatilliselle kasvulleen opettajana.
  • Hän sitoutuu oppimista edistävään opintopiirityöskentelyyn.
  • Hän reflektoi tavoitteiden saavuttamista oppimispäiväkirjaan.

Aineistot:

 • lähipäivässä tiivistetty opetussuunnitelma: Padlet

0. Opintopiirisopimus

a) Keskustelutehtävä, jossa harjoitellaan kaikkien tasavertaista osallistumista yhteiseen keskeusteluun keskustelulipuin (ohje). Aiheena on ”Onnistuneen opintopiiritoiminnan avaintekijät”.
Yhteisen keskustelun pohjalta sopikaa opintopiirin työskentelyn pelisäännöistä ja laatikaa Thinklink-sovelluksella interaktiivinen opintopiirisopimus. Sopimus palautetaan Slack #general lähipäivien jälkeen, viimeistään 15.5. Kirjatkaa sopimukseen myös etunimet. Tässä Matleena Laakson ohje sovelluksen käyttöön.

b) Jokainen opintopiirin jäsen raportoi moduulien aikana opintopiirin työskentelyn etenemisestä ja onnistumisesta omaan blogiin.

Tehtävä 1:
a) Tee  ja linkitä henkilökohtainen kehittymissuunnitelmasi blogiin linkkinä, erillisenä verkkotiedostona tai tee blogiin oma alasivu.  Varaa aika keskusteluun Sannan/Anne-Marian kanssa kanssa. Linkki ajanvarauslistaan.

Tehtävä 2 (koko lukuvuoden):
Luo itsellesi portfolio (työportfolio), jossa pidät oppimispäiväkirjaa, tuot tehtäväpalautuksia ja kokoat itsellesi tärkeää tietoa opintojen eri vaiheista. Voit itse päättää portfolion rakenteesta, mutta suositeltavaa on tehdä esim. teemakohtaisia alasivuja oppimispäiväkirjan lisäksi.  Portfolio on hyvä olla sähköisessä muodossa, esim. OneDrive- tai Google docs -dokumentteina tai blogina (esim.Blogger, WordPress) ovat tähän hyviä työvälineitä.

Reflektoi säännöllisesti oppimiskokemuksiasi ja opettajana kehittymistä oppimispäiväkirjaan. Pidä oppimispäiväkirjaa koko opintojen ajan. Oppimispäiväkirja jaetaan opettajille ja opintopiirille. Oppimispäiväkirja sisältää perustellut vastaukset ainakin seuraaviin kysymyksiin: Mitä uutta opit ja miten saavutit kehittymistavoitteesi (vrt. HEKS)? Miten kehitit opetustasi ja asiantuntijuuttasi opettajaopintojen aikana?Miten kehittäisit opetustasi ja asiantuntijuuttasi jatkossa?

Oppimispäiväkirja on kokemuksellinen, oman oppimisen arvioinnin ja kehittämisen väline. Oppimispäiväkirjan avulla voi kuvata kokemusmaailmaa, tukea persoonallista kasvua sekä tunnistaa omaan oppimiseen liittyviä kehittämiskohteita. Se on jatkuvan arvioinnin ja ideoiden tallentamisen väline.

Oppimispäiväkirjalla on useita myönteisiä puolia, erityisesti sen avulla voidaan tukea opiskelijan itseohjautuvuutta ja itsearviointia. Oppimispäiväkirja edistää opiskelijan reflektointia siitä, mitä ja miten hän on oppinut. Päiväkirja antaa tietoa opintojen edistymisestä sekä rohkaisee ja motivoi opiskelijaa opinnoissaan. Se on myös käsitteiden, asioiden ja teorioiden selkiyttäjä. Lisäksi oppimipäiväkirjan kirjoittaminen on hyvä tapa kehittää omia valmiuksiaan tekstin tuottamisessa.

Vastuuopettajan palaute: Vastuuopettaja antaa oppimispäiväkirjasta henkilökohtaista palautetta.

 Tehtävä 3: Opettajaksi kasvu ja näyteportfolio 

Tee itsellesi näyteportfolio haluamaasi digitaaliseen ympäristöön. Portfolion julkisuusasetuksista saat päättää itse. Kokoa siihen itsellesi merkityksellisiä aineistoja, materiaaleja, artefakteja tai vaikkapa oivalluksiasi työportfolioon tallentamistasi asioista. Voit kuvata ammatilliseksi opettajaksi kasvun vaiheita ja tämän hetkistä opettajaosaamistasi konkreettisilla esimerkeillä.

Varmista, että oma ammatillinen osaamisesi ja opettajaosaamisesi tulevat näkyväksi näyteportfoliossa erilaisin multimodaalisin tavoin eli voit hyödyntää myös kaavioita, ääntä, kuvaa jne.

Tee myös videoCV. Vinkkejä ja ohjeita on webinaarin (12.2.) tallenteessa. Linkitä videoCV:si näyteportfolioosi.

Näyteportfolio esitellään joko lähi- tai verkkotapaamisessa. Esittelyn voi koostaa myös videoksi, jonka jaat koko ryhmälle.

12.2.2018 webinaari:
Tallenne
Esitys

Lisäohjeita portfolioihin:

Viekää työportfolioihinne seuraavia asioita:

 • Opetusharjoittelun toteutussuunnitelma
 • Oppimispäiväkirjamerkinnät
 • TKI-projektin suunnitelmat ja raportit
 • Some-ekspertti –tunnustus (merkki)
 • Muuta haluamaasi materiaalia/tehtäviä.

Näyteportfoliossa tulisi näkyä osaamisenne ammatillisena opettajana. Miten siitä haluat kertoa? Video on yksi dokumentaation muoto ja siitä onkin ohjeistettu videoCV:n tekemiseen. Lisäksi pohdi, millä osoitat pedagogista osaamistasi, digitaalista osaamistasi, oman ammattialasi osaamistasi (substanssi) ja mitä muita opettajan kompetensseja sinulla mahdollisesti on, joista haluat kertoa yleisöllesi (esim. työyhteisö tai uudet/vanhat työnantajat). Voit hyödyntää täysin työportfolioosi palauttamiasi töitä suoraan tai muokaten niistä tärkeimmät asiat näkyville. Näyteportfolioon voi lisäksi tuoda oman CV:n ym. haluamaasi tietoa.

HUOM! Jos olet AHOT-prosessin kautta osoittanut osaamistasi joissakin teemoissa, tuo silti niistä kumpuavaa osaamistasi näkyville sekä työ- että näyteportfolioosi.

Palaute:

Vastuuopettaja ja opintopiiri antavat suullista/kirjallista palautetta näyteportfoliosta.

Vertaisarviointia varten on ohjeistus annettu tässä asiakirjassa.

Itsearviointia varten on ohjeet tässä asiakirjassa (tehdään lähipäivällä 23.5.).

Täytäthän 23.5. päivän aikana lyhyen lomakkeen (taustatiedot)